Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

: : การประชุมมคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1435 ครั้งที่ 1

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1435 ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดขอบเขต ความรับผิดชอบ และกำหนดกรอบของงาน เพื่อให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม สนง.คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กทม.

 

 

Copyrights © 2007www.halal.or.th All Rights Reserved.