ประวัติสถาบันฯ
การขอรับรองฮาลาล
สาระน่ารู้
ทำเนียบผู้ประกอบการ
วารสารฮาลาล
สถานประกอบการ
ที่รับรองฮาลาล
ประกาศยกเลิกฮาลาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ตารางฝึกอบรม
ดาวน์โหลด
 คู่มือการขอรับรองฮาลาลใหม่
 ข้อบังคับว่าด้วยการดำเนินการตรวจรับรองสถานประกอบการ การตรวจผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๒
 สมัครงาน
 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการฮาลาลปี 2552
 แบบฟอร์มคำขอต่ออายุ (ผลิตภายในประเทศ)

 คณะกรรมการกลางอิสลาม
 ศสพท.
 กรมศาสนา
 สสม
 สภายุวมุสลิมโลก
 ศูนย์กลางอิสลาม
 มูลนิธิสันติชน
 กระทรวงพาณิชย์
 กระทรวงการต่างประเทศ
 สถาบันอาหาร
 สสว.
 กระทรวงอุตสาหกรรม
 มกอช.
 กรมปศุสัตว์
 สคช.
 กระทรวงการท่องเที่ยว
 สำนักพัฒนาการท่องเที่ยว
 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 
Visitors: counter
  Web Control Panel    

การประชุมมคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1435 ครั้งที่ 1

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1435 ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดขอบเขต ความรับผิดชอบ และกำหนดกรอบของงาน เพื่อให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม สนง.คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กทม.