ลำดับ รายชื่อเอกสาร
1 แบบฟอร์มคำขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (สินค้าผลิต) HL.Cicot OC 01-08/คู่มือฮาลาลเพื่อการรับรอง Halal Manual
2 แบบฟอร์มคำขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (สินค้านำเข้า)
3 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.2558
4 ข้อบังคับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินการตรวจรับรองสถานประกอบการ การตรวจผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม พ.ศ.2559
5 ข้อกำหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ.2559
6 ข้อกำหนดการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชำแหละชิ้นส่วน พ.ศ.2559
7 ข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลและการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ปี พ.ศ.2559
8 แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องหมายฮาลาล ตามระบบ UAE
9 แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องหมายฮาลาล กรณีว่าจ้างผลิต (OEM)
10 File Upload ตัวอย่าง (ใช้ในวันอบรม)