ลำดับ รายชื่อเอกสาร
1 แบบฟอร์มคำขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (สินค้าผลิต) HL.Cicot OC 01-08 [Request form for using Halal certification mark (Halal Manual) HL.Cicot OC 01-08]
2 แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องหมายฮาลาล กรณีว่าจ้างผลิต (OEM) [Halal logo request form In the case of outsourced manufacturing (OEM)]
3 แบบฟอร์มคำขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (สินค้านำเข้า) [Halal logo request form (Imported goods)]
4 The Preparation of Halal Manual for Certification. [Eng] (คู่มือฮาลาลเพื่อการรับรอง ภาษาอังกฤษ)
5 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ [Power of attorney form]
6 ใบสมัครการขอใช้เครื่องหมายฮาลาล 2 ปี [Application for requesting to use Halal logo 2 years]
7 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 [Regulation of the Central Islamic Council of Thailand.On the management of Halal Affairs B.E. 2558.]
8 ข้อบังคับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินการตรวจรับรองสถานประกอบการ การตรวจผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม พ.ศ.2559 [The Central Islamic Council of Thailand On the implementation of entrepreneur certification and product certification and Fees]
9 ข้อกำหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ.2559 [On The requirements for certification process of Halal products B.E.2559.]
10 ข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลและการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ปี พ.ศ.2559 [The requirements for terms requesting the use of halal certification logo And the use of halal certification logo on package]
11 ข้อกำหนดการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชำแหละชิ้นส่วน พ.ศ.2559 [Upon The requirements for Halal certification of slaughterhouse and eviscerated parts.]
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการตรวจสอบและการรับรองฮาลาล [Regulations and Conditions Audit and Halal Certification.]
13 โครงสร้างฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) [Structures of Halal Affairs Department, The Central Islamic Council of Thailand (CICOT)]
14 ประกาศฉบับที่ 4/2564 ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล (สกอท.) พ.ศ. 2564 [Announcement No. 4/2021 Halal Affairs Department Office of the Central Islamic Council of Thailand...
15 ประกาศฉบับที่ 8/2564 ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. เรื่อง พิจารณาการใช้ กัญชง กัญชา เมล็ดกัญชาฯ [Announcement No. 8/2021, Department of Halal Affairs, CICOT, subject to consider the use of hemp, cannabis, cannabis seeds]
16 ประกาศฉบับที่ 10/2564 ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล กรณีวัตถุดิบ ส่วนผสม ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อเป็นตัวช่วยในการทำละลาย (Solvent) [Announcement No. 10/2021 Announcement of the Halal Affairs Department
17 ประกาศฉบับที่ 1/2565 ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขอรับรองฮาลาลและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล สำหรับโรงเชือดสัตว์ [Announcement No. 1/2022 Announcement of the Halal Affairs Department regarding guidelines for requesting Halal certif
18 ประกาศฉบับที่ 2/2565 ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล เรื่อง แนวทางปฏิบัติการพิจารณารับรองฮาลาลและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์และนำเข้าเนื้อสัตว์ [Announcement No. 2/2022 Announcement of the Halal Affairs Department regarding
19 ประกาศฉบับที่ 3/2565 ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล เรื่อง ประกาศหน่วยรับรองฮาลาลต่างประเทศที่ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. ให้การยอมรับ (เพิ่มเติม) 134 หน่วย [Announcement No. 3/2022 Announcement of the Halal Affairs Department regarding the announcement of foreign Halal
20 ประกาศฉบับที่ 1/2566 ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. เรื่อง ประกาศหน่วยรับรองฮาลาลต่างประเทศที่ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. ให้การยอมรับ(เพิ่มเติม) 8 หน่วย [Announcement No. 1/2023, Halal Affairs Department, CICOT, Subject: Announcement of foreign Halal certification unit
21 ประกาศฉบับที่ 2/2566 ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. เรื่อง ประกาศหน่วยรับรองฮาลาลต่างประเทศที่ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. ให้การยอมรับ(เพิ่มเติม) 2 หน่วย [Announcement No. 2/2023, Halal Affairs Department, CICOT. Subject: Announcement of foreign Halal certification unit
22 แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องหมายฮาลาล ตามระบบ UAE [Halal logo request form according to the UAE system]
23 นโยบายคุณภาพด้านฮาลาล [Policy Office of The Central Islamic Council of Thailand.]
24 หลักเกณฑ์ การขอฮาลาลมาตรฐานของประเทศอินโดนีเซีย
25 เอกสารการขอรับรองฮาลาลมาตรฐานของประเทศอินโดนีเซีย
26 คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะขอการรับรองฮาลาลตามมาตรฐานของประเทศอินโดนีเซีย
27 ประกาศฉบับที่ 1/2567 ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. เรื่อง ประกาศหน่วยรับรองฮาลาลต่างประเทศที่ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. ให้การยอมรับ(เพิ่มเติม) 8 หน่วย
28 Announcement No. 1/2024, Halal Affairs Department, CICOT, Subject: Announcement of foreign Halal certification units accepted by the Halal Affairs Department, CICOT (additional) 8 units.
29 ประกาศหน่วยรับรองฮาลาลต่างประเทศที่ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. ให้การยอมรับ (The list of HCB recognized by CICOT 2024)
30 การเก็บค่าธรรมเนียมกรณีการขอรับรองฮาลาลตรมมาตรฐาน GSO.S 2055-2:2021 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ