ลำดับ รายชื่อเอกสาร
1 แบบฟอร์มคำขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (สินค้าผลิต) HL.Cicot OC 01-08 [Request form for using Halal certification mark (Halal Manual) HL.Cicot OC 01-08]
2 แบบฟอร์มคำขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (สินค้านำเข้า) [Halal logo request form (Imported goods)]
3 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 [Regulation of the Central Islamic Council of Thailand.On the management of Halal Affairs B.E. 2558.]
4 ข้อบังคับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินการตรวจรับรองสถานประกอบการ การตรวจผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม พ.ศ.2559 [The Central Islamic Council of Thailand On the implementation of entrepreneur certification and product certification and Fees]
5 ข้อกำหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ.2559 [On The requirements for certification process of Halal products B.E.2559.]
6 ข้อกำหนดการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชำแหละชิ้นส่วน พ.ศ.2559 [Upon The requirements for Halal certification of slaughterhouse and eviscerated parts.]
7 ข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลและการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ปี พ.ศ.2559 [The requirements for terms requesting the use of halal certification logo And the use of halal certification logo on package]
8 แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องหมายฮาลาล ตามระบบ UAE [Halal logo request form according to the UAE system]
9 แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องหมายฮาลาล กรณีว่าจ้างผลิต (OEM) [Halal logo request form In the case of outsourced manufacturing (OEM)]
10 The Preparation of Halal Manual for Certification. [Eng]
11 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ [Power of attorney form]
12 ประกาศฉบับที่ 4/2564 ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล (สกอท.) พ.ศ. 2564 [Announcement No. 4/2021 Halal Affairs Department Office of the Central Islamic Council of Thailand regarding the Announcement of
13 ประกาศ ฉบับที่ 8/2564 ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. เรื่อง พิจารณาการใช้ กัญชง กัญชา เมล็ดกัญชาฯ [Announcement No. 8/2021, Department of Halal Affairs, Scotland, subject to consider the use of hemp, cannabis, cannabis seeds]
14 ประกาศฉบับที่ 3/2565 ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล เรื่อง ประกาศหน่วยรับรองฮาลาลต่างประเทศที่ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. ให้การยอมรับ (เพิ่มเติม) 134 หน่วย [Announcement No. 3/2022 Announcement of the Halal Affairs Department regarding the announcement of foreign Halal
15 นโยบายคุณภาพด้านฮาลาล [Policy Office of The Central Islamic Council of Thailand.]
16 โครงสร้างฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) [Structures of Halal Affairs Department, The Central Islamic Council of Thailand (CICOT)]
17 ประกาศฉบับที่ 1/2565 ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขอรับรองฮาลาลและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล สำหรับโรงเชือดสัตว์
18 ประกาศฉบับที่ 2/2565 ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล เรื่อง แนวทางปฏิบัติการพิจารณารับรองฮาลาลและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์และนำเข้าเนื้อสัตว์
19 ประกาศฉบับที่ 1/2566 ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. เรื่อง ประกาศหน่วยรับรองฮาลาลต่างประเทศที่ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. ให้การยอมรับ(เพิ่มเติม) 8 หน่วย
20 ใบสมัครการขอใช้เครื่องหมายฮาลาล 2 ปี [Application for requesting to use Halal logo 2 years]
21 ประกาศฉบับที่ 2/2566 ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. เรื่อง ประกาศหน่วยรับรองฮาลาลต่างประเทศที่ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. ให้การยอมรับ(เพิ่มเติม) 2 หน่วย

This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience. You can learn more on how to adjust your cookie setting in ourcookie policy here

Cookie Policy Accept