ลำดับ รายชื่อเอกสาร
1 แบบฟอร์มคำขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (สินค้าผลิต) HL.Cicot OC 01-08 [Request form for using Halal certification mark (Halal Manual) HL.Cicot OC 01-08]
2 แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องหมายฮาลาล กรณีว่าจ้างผลิต (OEM) [Halal logo request form In the case of outsourced manufacturing (OEM)]
3 แบบฟอร์มคำขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (สินค้านำเข้า) [Halal logo request form (Imported goods)]
4 The Preparation of Halal Manual for Certification. [Eng] (คู่มือฮาลาลเพื่อการรับรอง ภาษาอังกฤษ)
5 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ [Power of attorney form]
6 ใบสมัครการขอใช้เครื่องหมายฮาลาล 2 ปี [Application for requesting to use Halal logo 2 years]
7 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 [Regulation of the Central Islamic Council of Thailand.On the management of Halal Affairs B.E. 2558.]
8 ข้อบังคับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินการตรวจรับรองสถานประกอบการ การตรวจผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียม พ.ศ.2559 [The Central Islamic Council of Thailand On the implementation of entrepreneur certification and product certification and Fees]
9 ข้อกำหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล พ.ศ.2559 [On The requirements for certification process of Halal products B.E.2559.]
10 ข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลและการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ปี พ.ศ.2559 [The requirements for terms requesting the use of halal certification logo And the use of halal certification logo on package]
11 ข้อกำหนดการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชำแหละชิ้นส่วน พ.ศ.2559 [Upon The requirements for Halal certification of slaughterhouse and eviscerated parts.]
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการตรวจสอบและการรับรองฮาลาล [Regulations and Conditions Audit and Halal Certification.]
13 โครงสร้างฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) [Structures of Halal Affairs Department, The Central Islamic Council of Thailand (CICOT)]
14 ประกาศฉบับที่ 4/2564 ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล (สกอท.) พ.ศ. 2564 [Announcement No. 4/2021 Halal Affairs Department Office of the Central Islamic Council of Thailand...
15 ประกาศฉบับที่ 8/2564 ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. เรื่อง พิจารณาการใช้ กัญชง กัญชา เมล็ดกัญชาฯ [Announcement No. 8/2021, Department of Halal Affairs, CICOT, subject to consider the use of hemp, cannabis, cannabis seeds]
16 ประกาศฉบับที่ 10/2564 ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล กรณีวัตถุดิบ ส่วนผสม ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อเป็นตัวช่วยในการทำละลาย (Solvent) [Announcement No. 10/2021 Announcement of the Halal Affairs Department
17 ประกาศฉบับที่ 1/2565 ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขอรับรองฮาลาลและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล สำหรับโรงเชือดสัตว์ [Announcement No. 1/2022 Announcement of the Halal Affairs Department regarding guidelines for requesting Halal certif
18 ประกาศฉบับที่ 2/2565 ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล เรื่อง แนวทางปฏิบัติการพิจารณารับรองฮาลาลและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์และนำเข้าเนื้อสัตว์ [Announcement No. 2/2022 Announcement of the Halal Affairs Department regarding
19 ประกาศฉบับที่ 3/2565 ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล เรื่อง ประกาศหน่วยรับรองฮาลาลต่างประเทศที่ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. ให้การยอมรับ (เพิ่มเติม) 134 หน่วย [Announcement No. 3/2022 Announcement of the Halal Affairs Department regarding the announcement of foreign Halal
20 ประกาศฉบับที่ 1/2566 ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. เรื่อง ประกาศหน่วยรับรองฮาลาลต่างประเทศที่ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. ให้การยอมรับ(เพิ่มเติม) 8 หน่วย [Announcement No. 1/2023, Halal Affairs Department, CICOT, Subject: Announcement of foreign Halal certification unit
21 ประกาศฉบับที่ 2/2566 ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. เรื่อง ประกาศหน่วยรับรองฮาลาลต่างประเทศที่ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. ให้การยอมรับ(เพิ่มเติม) 2 หน่วย [Announcement No. 2/2023, Halal Affairs Department, CICOT. Subject: Announcement of foreign Halal certification unit
22 แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องหมายฮาลาล ตามระบบ UAE [Halal logo request form according to the UAE system]
23 นโยบายคุณภาพด้านฮาลาล [Policy Office of The Central Islamic Council of Thailand.]
24 หลักเกณฑ์ การขอฮาลาลมาตรฐานของประเทศอินโดนีเซีย
25 เอกสารการขอรับรองฮาลาลมาตรฐานของประเทศอินโดนีเซีย
26 คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะขอการรับรองฮาลาลตามมาตรฐานของประเทศอินโดนีเซีย
27 ประกาศฉบับที่ 1/2567 ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. เรื่อง ประกาศหน่วยรับรองฮาลาลต่างประเทศที่ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. ให้การยอมรับ(เพิ่มเติม) 8 หน่วย
28 Announcement No. 1/2024, Halal Affairs Department, CICOT, Subject: Announcement of foreign Halal certification units accepted by the Halal Affairs Department, CICOT (additional) 8 units.
29 ประกาศหน่วยรับรองฮาลาลต่างประเทศที่ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. ให้การยอมรับ (The list of HCB recognized by CICOT 2024)
30 การเก็บค่าธรรมเนียมกรณีการขอรับรองฮาลาลตรมมาตรฐาน GSO.S 2055-2:2021 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience. You can learn more on how to adjust your cookie setting in ourcookie policy here

Cookie Policy Accept